ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

“Snickers – setkej se s Ronaldem”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Snickers – setkej se s Ronaldem“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00

IČO: 29024463

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je: 

Mars Czech s.r.o.

se sídlem: Michelská1552/58, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00,

IČO: 28444914

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:

2FRESH s.r.o.

se sídlem: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

IČO: 27442195

společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113067

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

 1. Termín a místo konání soutěže
 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 23. 4. 2018 00:00:00 hod do 17. 6. 2018 23:59:59 hod včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 2. Soutěž je v době svého konání pro účely vyhodnocení výherců vedlejších výher rozdělena do 8 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol. Soutěžním kolem je vždy sedm po sobě jdoucích dnů v době konání soutěže (tak jak je vymezeno níže) od pondělí 00:00:00 hod do neděle 23:59:59 hod včetně (dále jen „soutěžní kolo“ či společně jako „soutěžní kola“), konktrétně:
 1. kolo: 23. 4. 2018 – 29. 4. 2018
 2. kolo: 30. 4. 2018 – 6. 5. 2018
 3. kolo: 7. 5. 2018 – 13. 5. 2018
 4. kolo: 14. 5. 2018 – 20. 5. 2018
 5. kolo: 21. 5. 2018 – 27. 5. 2018
 6. kolo: 28. 5. 2018 – 3. 6. 2018
 7. kolo: 4. 6. 2018 – 10. 6. 2018
 8. kolo: 11. 6. 2018 – 17. 6. 2018

Zapojit se do soutěže je možné pouze v průběhu soutěžních kol.

 1.  Účastníci soutěže
 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba na svéprávnosti neomezená osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „zájemce“). Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě (a není ze soutěže vyloučena dle odst.2 níže), která se v době a místě konání soutěže platně se registruje do soutěže, tak jak je stanoveno dále v těchto pravidlech (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3.    Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 1. Soutěžní výrobek
 1. Soutěž se vztahuje na níže vymezené výrobky zadavatele soutěže prodávané v době a místě konání soutěže: tyčinka Snickers 50g v soutěžním obalu, Snickers Kingsize 75 g v soutěžním obalu a Snickers 4-pack v soutěžním obalu (dále také souhrnně jako „soutěžní výrobek“).
 2. tyčinka Snickers 50g a Snickers Kingsize 75 g v soutěžním obalu obsahuje 1 soutěžní kód umístěný na vnitřní straně obalu. Snickers 4-pack v soutěžním obalu obsahuje 1 soutěžní kód umístěný na vnitřní straně obalu tohoto multipacku, na vnitřní straně obalu jednotlivých tyčinek již žádné soutěžní kódy nejsou a ani jednotlivé tyčinky nemají soutěžní obal. Tedy, každý jednotlivý soutěžní výrobek obsahuje 1 soutěžní kód (dále jen „soutěžní kód“).
 1. Mechanika soutěže
 1. Zájemce se zapojí do soutěže tím způsobem, že:
 1. v době a místě konání soutěže zakoupí alespoň 1ks soutěžního výrobku obsahujícího soutěžní kód (nákup 1ks soutěžního výrobku dále jen „soutěžní nákup“). Zájemce je povinen si uschovat veškeré obaly od soutěžních výrobků s unikátními soutěžními kódy – jejich předložení je jednou z podmínek vzniku a prokázání nároku na výhru v soutěži.
 2. následně, opět v době konání soutěže, zájemce navštíví soutěžní webové stránky www.snickers.cz/soutez (dále jen „soutěžní web“), kde v soutěžní aplikaci do registračního formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) zcela a pravdivě zadá níže uvedené údaje:  
 • své jméno a příjmení,
 • adresu na území České republiky,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • heslo pro přístup k osobnímu profilu (viz níže),

potvrdí, že se seznámil s pravidly této soutěže, že je starší 18 let, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. IX. těchto pravidel, udělí licenci k soutěžnímu dílu v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dle čl. VIII. pravidel), a soutěžní formulář pomocí funkčnosti soutěžního formuláře odešle technickému správci soutěže.

 1. Po doručení zcela a pravdivě vyplněného soutěžního formuláře technickému správci soutěže bude zájemci vytvořen tzv. osobní profil (dále a výše jen „osobní profil“), pomocí kterého bude do soutěže vkládat své soutěžní vstupy (viz níže). V souvislosti se vznikem osobního profilu bude zájemci na e-mailovou adresu uvedeno v registračním formuláři zaslán e-mail s odkazem pro potvrzení registrace do soutěže. Okamžikem klepnutím na uvedený odkaz je zájemce registrován do soutěže a stává se soutěžícím (dále jen „soutěžní registrace“).

Každý soutěžící je oprávněn učinit v době konání soutěže pouze jednu soutěžní registraci. Opakovanou registraci téhož soutěžícího (uvedení stejných údajů) nebude technicky možné provést s tím, že případný/é pokus/y o opakovanou registraci může zadavatel i organizátor vyhodnotit jako jednání v rozporu s pravidly soutěže a je oprávněn příslušného soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Tedy v době konání soutěže může mít každý jednotlivý soutěžící založen (a užívat) pouze jeden soutěžní profil.

Po provedení úspěšné soutěžní registrace se soutěžící může prostřednictvím své e-mailové adresy a svého hesla přihlásit do osobního profilu, kde může pomocí funkčnosti tohoto osobního profilu odesílat do soutěže v době jejího konání své soutěžní vstupy. Soutěžním vstupem se pro účely této soutěže rozumí technickému správci doručený formulář, ve kterém bude uveden unikátní soutěžní kód (dále také „soutěžní vstup“).

 1. Po přihlášení do osobního profilu může soutěžící zaslat technickému správci soutěže svůj soutěžní vstup obsahující unikátní soutěžní kód. Každý jednotlivý soutěžní kód lze v soutěži použít jen jednou s tím, že z hlediska zařazení do vyhodnocení soutěže se bude přihlížet pouze k prvnímu odeslání soutěžní kódu (resp. soutěžního vstupu). Po odeslání je konkrétní soutěžní kód zneplatněn (pro další účast v soutěži).

 1. V případě, že soutěžící odešle do soutěže soutěžní vstup s platným soutěžním kódem, vstoupí do soutěžního fotbalového kvízu. Fotbalový kvíz obsahuje 9 soutěžních vědomostních otázek s fotbalovou tématikou (dále jen „soutěžní otázky“) s tím, že soutěžící volí vždy odpověď ze tří možností /a), b), c)/, kdy jen jedna odpověď je správná. Na zodpovězení každé otázky má soutěžící 20 vteřin s tím, že pokud v uvedeném intervalu soutěžící nevybere žádnou z nabízených odpovědí, má to stejné účinky, jako by příslušnou soutěžní otázku nezodpověděl správně, a zobrazí se otázka následující. Správnou odpověď na každou soutěžní otázku určuje výhradně zadavatel soutěže.

 1. Pokud soutěžící zodpoví správně alespoň 6 soutěžních otázek (dále také jako „úspěšná kvalifikace“), je jednak zařazen do losování výherců vedlejších výher pro příslušné soutěžní kolo, jednak získává možnost zúčastnit se části soutěže o hlavní výhru. Naopak, v případě, kdy soutěžící správně nezodpoví potřebný počet soutěžních otázek správně, musí se soutěže, pokud chce dále soutěžit o výhry, zúčastnit znovu s novým soutěžním nákupem.

 1. Kvalifikuje-li se soutěžící úspěšně dle předcházejícího odstavce, bude ihned funkčností aplikace na soutěžním webu informován o skutečnosti, že se může zúčastnit části soutěže o hlavní výhru, a bude tázán, zda-li se chce do této části zapojit ihned (volba „teď“), nebo kdykoliv později (volba „později“) v době konání soutěže. V případě volby „později“ se může do části soutěže o hlavní výhru soutěžící zapojit kdykoliv v době konání soutěž po přihlášení do osobního profilu.

 1. Soutěžící se do části soutěže o hlavní výhru zapojí tak, že za podmínek dále stanovených těmito pravidly vytvoří motivační dopis – autorské dílo na téma: Proč právě Ty by sis zasloužil vyhrát zájezd do Brazílie a setkat se s Ronaldem? (dále jen „motivační dopis“, „dílo“ nebo „soutěžní dílo“), tzn. konkrétně jej vepíše do příslušného okna na soutěžním webu, a poté (v době konání soutěže) jej odešle technickému správci soutěže.

Takto zaslané soutěžní dílo může být zveřejněno na soutěžním webu www.snickers.cz/soutez  a dále může být zveřejněno na oficiální facebookové stránce Snickers či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, v rozsahu stanoveném těmito pravidly, s čímž soutěžící zasláním soutěžního díla do soutěže vyslovuje svůj souhlas (viz čl. VIII. Pravidel).

Soutěžní dílo zaslané soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující technické náležitosti:

 1. Soutěžní dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání,
 2. Soutěžní dílo smí být zasláno pouze ve formátu v rozsahu 500 znaků vč. mezer a být sepsáno výhradně v českém jazyce.

Do vyhodnocení soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla splňující podmínky stanovené těmito pravidly, a to okamžikem jejich doručení technickému správci soutěže. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla (popř. z ní budou vyřazena) nesplňující podmínky soutěže, tak jak je podrobně popsáno v čl. VII. pravidel.

 1. Každý účastník soutěže se soutěže může zúčastnit opakovaně, a to vždy s novým soutěžním nákupem, resp. novým, v soutěži doposud nepoužitým, soutěžním kódem.

 1. Pro účely této soutěže se za autora soutěžního díla bez dalšího považuje soutěžící, který toto soutěžní dílo do soutěže odeslal, tzn. soutěžící, jehož jméno a příjmení, adresa a e-mailová adresa byly uvedeny v rámci registrace do soutěže.

 1. Vyhodnocení soutěže
 1. Soutěž je vyhodnocována jednak separátně pro každé jednotlivé soutěžní kolo (v němž se udělují vedlejší výhry), jednak celkově po skončení doby svého konání (část soutěže o hlavní výhru).
 2. Vyhodnocení:
 1. Vyhodnocení soutěžního kola (část soutěže o vedlejší výhry): Po skončení každého soutěžního kola bude technickým správcem (popř. organizátorem) vylosováno 5 výherců vedlejší výhry. Losováno bude vždy ze všech platných soutěžních vstupů, které budou do soutěže doručeny v rámci tohoto soutěžního kola, na základě kterých se jejich vlastníci (soutěžící) úspěšně kvalifikovali. Výherci konkrétního soutěžního kola se tak stane 5 soutěžících, kteří zcela splní podmínky uvedené v těchto pravidlech, jejichž do příslušného soutěžního kola doručený platný soutěžní vstup, na základě kterého se tento soutěžící úspěšně kvalifikoval, bude v rámci vyhodnocení soutěžního kola vylosován. Losování proběhne vždy do 3 dnů od skončení příslušného soutěžního kola a bude o něm vyhotoven písemný protokol.  Konkrétní soutěžní vstup bude do vyhodnocení soutěže zařazen vždy pouze v jednom soutěžním kole a není možně jej nijak přesouvat.
 2. Vyhodnocené části soutěže o hlavní výhru: Výhercem hlavní výhry se stane soutěžící, který (a jeho dílo rovněž) zcela splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech, jehož soutěžní dílo bude porotou složenou ze zadavatele, organizátora a technického správce vybráno (na základě dále uvedených kritérií), jako vítězné. Kritérii rozhodování poroty bude zejm.: dodržení tématu soutěže, kreativita a originalita v uchopení tématu, vtip, a kvalita zpracování díla. O vyhodnocení poroty bude vyhotoven písemný protokol. Vyhodnocení části soutěže o hlavní výhru proběhne do 20 dnů od skončení soutěže.

 1. Výhry v soutěži a jejich předání        
 1. V soutěži se rozděluje celkem 40 ks vedlejších výher a 1 výhra hlavní
 2. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
 1. fotbalový míč Adidas Telstar - WORLD CUP REPLIQUE X a fotbalová taška Adidas TIRO TB BC M
 • do soutěže je vloženo 40 ks vedlejší výhry (5 ks do každého soutěžního kola)
 • každý jednotlivý soutěžící může v celé soutěži získat max. 1 ks vedlejší výhry.

(dále také jako „vedlejší výhra“)

 1. zájezd do Brazílie pro 3 osoby s fotbalovým programem a setkáním s legendárním Ronaldem 

Hlavní výhra tak obsahuje zejména:

 • letenky vč. zpáteční pro 3 osoby
 • ubytování pro 3 osoby se stravou - výherci budou ubytování v 5* hotelu Windsor Barra v Rio de Janeiro na 3 noci
 • velký event na fotbalovém stadionu
 • setkání s legendárním fotbalistou Ronaldem (celým jménem Ronaldo Luís Nazário de Lima) vč. společné večeře
 • zájezd se uskuteční v termínu: 6. - 10. 10.2018 (odlet 1 den před uvedeným termínem zájezdu a návrat 1 den po uvedeném termínu zájezdu)

(dále také jako „hlavní výhra“)

Výherce nese plnou odpovědnost za výběr a jednání osob, které s ním budou čerpat výhru (při čerpání této výhry) v případě, že jsou tyto osoby mladší 18 let.  Výherce si je vědom obsahu výhry a při výběru osob, které s ním budou výhru čerpat, je povinen zohlednit zdravotní stav těchto osob.

Termín výhry tj. zájezdu, který bude výherci sdělen, je pevně stanoven a nelze jej měnit ze strany výherce. Termín zájezdu může být zadavatelem pozměněn v případech tzv. vyšší moci.

Účastníkem zájezdu se tak mohou stát i osoby mladší 18-ti let, s jejichž účastí na čerpání výhry vyslovili jejich zákonní zástupci svůj předchozí písemný souhlas.  

Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny organizátora, zadavatele či jimi určených osob učiněné v souvislosti se zájezdem či jeho realizací. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být realizace zájezdu bez dalšího ukončena, resp. on a jeho doprovod mohou být z (další) realizace vyloučeni.

(vedlejší a hlavní výhra pak dále souhrnně také jako „výhra“ nebo „výhry“)

 1. V případě, že se do soutěže nezapojí v době jejího konání (či v jednotlivých soutěžních kolech) dostatečný počet soutěžících, popř. dostatečný počet soutěžících, kteří a/nebo jejichž soutěžní vstupy a díla by splnili veškeré podmínky této soutěže, tak výhry, jež nebude z tohoto, popř. jiného důvodu (v souladu s těmito pravidly a právními předpisy) možné udělit, se nepředají, a propadají zadavateli soutěže, který jediný je oprávněn rozhodnout o jejich další užití.

 1. Vylosovaní účastníci (a porotou určený soutěžící, který vytvořil porotou vybraný motivační dopis) budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do 4 dnů od po příslušného vyhodnocení soutěže (dále jen „výherní zpráva“). Na uvedenou výherní zprávu je účastník povinen odpovědět do 5 pracovních dnů ode dne jejího odeslání technickým správcem soutěže. Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být uvedení jména, příjmení a adresy (pro ověření údajů ze soutěžního formuláře) a scan/fotografii obalu soutěžního výrobku obsahující čitelný soutěžní kód, jenž byl součástí vstupu soutěžícího, na základě kterého byl tento vylosován/byl vytvořen porotou vybraný motivační dopis. V případě pochybností o pravosti obalu soutěžního výrobku je zadavatel (a to i prostřednictvím organizátora či technického správce) oprávněn si vyžádat od příslušného soutěžícího originál soutěžního obalu s unikátním soutěžním kódem a soutěžící je povinen jej zadavateli (popř. organizátorovi či technickému správci) doručit na jím určenou adresu a jím určené lhůtě. Pokud tento účastník nedoručí na sdělenou e-mailovou adresu odpověď na výherní zprávu ve shora uvedeném termínu, popř. bez scanu/fotografie obalu soutěžního výrobku s čitelným soutěžním kódem nebo požadovaných údajů, údaje v ní uvedené nebudou úplné či odpovídat údajům uvedeným v registračním formuláři (a změna nebude hodnověrně odůvodněna) nebo soutěžním vstupu, popř. nedoručí ve lhůtě originál příslušného obalu soutěžního výrobku, soutěžící bude ze soutěže vyloučen, nestane se výhercem v soutěži (nárok na výhru mu nevzniká), a ta propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití (zadavatel je však oprávněn, v případě nízké intenzity porušení a rychlé nápravy, účastníka ze soutěže nevyloučit).

 

 1. Vedlejší výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty, s. p., na adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v registračním formuláři, ev. odpovědi na výherní zprávu. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 30 dnů od kontroly splnění podmínek soutěže dle předcházejícího odstavce s kladným výsledkem. V případě požadavku zadavatele (či jím určeného subjektu) k zaslání originálu příslušného obalu soutěžního výrobku může být lhůta rozeslání výher (vznikne-li na ně nárok) přiměřeně posunuta. Zájemce účastí v soutěži výslovně souhlasí s tím, že v případě, že se stane výhercem vedlejší výhry, bude jeho jméno a město zveřejněno na soutěžním webu.

 

 1. O detailech předání výhry hlavní, jakožto i jejího čerpání bude účastník informován v rámci výherní zprávy, popř. navazující korespondenci (po kontrole splnění podmínek soutěže dle předcházejícího odstavce s kladným výsledkem). Hlavní výhra bude předána výhradně oproti podpisu předávacího protokolu (pod sankcí vyloučení ze soutěže) výhercem.
 2. Organizátor, technický správce ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 1. Soutěžní dílo
 1. Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

 1. Soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

 1. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Zadavatel (popř. jím určená osoba) má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo organizátorovi uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo zadavatele.

Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

 • neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
 • doručená do soutěže mimo dobu konání soutěže;
 • popisují soutěžícího v nebezpečných situacích;
 • nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
 • nevytvořil soutěžící;
 • nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
 • odporují dobrým mravům;
 • popisují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 • jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • obsahují náboženský nebo politický podtext;
 • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
 • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům zadavatele soutěže.

 1. Soutěžící se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti zadavatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob uvedených v soutěžním díle soutěžícím zařazeným do soutěže, že souhlasí se zaznamenáním své osoby, jména apod. v tomto autorském díle, se zařazením tohoto autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je zadavatel, příp. organizátor s předchozím souhlasem zadavatele soutěže oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

 1. Zadavatel (a to i prostřednictvím organizátora či technického správce) soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl.

 1. Licenční oprávnění
 1. Zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje zadavateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální FB stránce Snickers, soutěžním webu či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Zadavatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném a účinném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže. Zadavatel je oprávněn licenci převést (popř. udělit podlicenci) třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je jako autor soutěžního díla oprávněn uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak uvedeného, odpovídá soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit, resp. újmy odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by např. v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.

 1. Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných a účinných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak soutěžící prohlašuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný.
 1. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, e-mail, heslo a soutěží příspěvek.
 2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
 3. Zájemce navíc může udělit souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání informací a provádění přímého marketingu k propagaci zadavatele. Tento účel zahrnuje zařazení osobních údajů zájemce do databáze pro přímý marketing, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb zadavatele, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; provádění interního hodnocení soutěže a prováděného přímého marketingu a provádění profilování pro výběr relevantních obchodních sdělení.
 4. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu zadavatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.
 5. Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba trvání soutěže (až do vypořádání výher), resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Doba zpracování pro účel zasílání informací a provádění přímého marketingu je doba neurčitá, tj. do odvolání souhlasu.
 6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
 7. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě organizátora a technického správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
 8. Zájemce (resp. soutěžící) může kdykoliv souhlas odvolat volbou „zrušit účet“ přímo ve svém osobním profilu. Zájemce (resp. soutěžící) může  uplatnit také ostatní práva zájemce/soutěžícího a v případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na zadavatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@snickers.cz.. Na tomto e-mailu může zájemce/soutěžící podat k zadavateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
 9. Zájemce svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy zájemců/soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu, která uplyne dovršením 5 let od ukončení soutěže.
 10. Zájemce (resp. soutěžící) bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Zájemce (resp. soutěžící) má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Zájemce (resp. soutěžící) má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Zájemce (resp. soutěžící) má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Zájemce (resp. soutěžící) nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 2. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná soutěžní díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat.

 1. Organizátor, technický správce ani zadavatel neodpovídají za žádné škody a/nebo újmy způsobené účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani zadavatele soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.  
 2. Organizátor, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 3. Účastí v soutěži projevuje každý zájemce svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 4. Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, ve formě číslovaných dodatků, a zveřejněno na www.snickers.cz/soutez.
 5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže
 6. Zadavatel (popř. jím určená osoba) si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních děl. Pouze zadavatel (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
 7. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že zadavatel, technický správce či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

 1. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek soutěže leží břemeno tvrzení i břemeno důkazní na zájemci/soutěžícím.

 1. V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

 1. Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na internetových stránkách www.snickers.cz/soutez.

 

V Praze, dne 18. dubna 2018