Dodatek č. 1

k pravidlům spotřebitelské soutěže „Hraj jako Pelé“

Smyslem tohoto Dodatku č. 1 je závazná úprava spotřebitelské soutěžeHraj jako Pelé

Zadavatelem soutěže je:

Mars Czech s.r.o.

se sídlem: Michelská1552/58, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00,

IČ: 28444914

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999

(dále jen „zadavatel“ či „ zadavatel soutěže“)

V souladu s ustanovením čl. X. „Závěrečná ustanovení“, odst. 6. úplných pravidel spotřebitelské soutěžeHraj jako Pelé “ se rozhodl zadavatel soutěže upravit tato pravidla, a to tak, že:

 • Původní znění čl. III. „Mechanika soutěže“, odst. 1, první pododstavec:

Jednotlivec, případně Soutěžní skupina (prostřednictvím Kapitána), se zapojí do soutěže tím způsobem, že za podmínek dále stanovených těmito pravidly vytvoří fotografii, či video, na které/m bude zobrazeno jak Jednotlivec, popř. Soutěžní skupina provádí fotbalové triky/finesy (ideálně – není to však podmínkou – ty, kterými proslul legendární fotbalista Pelé /vl. jménem Edson Arantes do Nascimento/) a zároveň zřetelně zachycovat jakýkoliv produkt (potravinu) značky Snickers (dále jen „tyčinka Snickers“) (dále jen „ soutěžní video“, „soutěžní fotografie“ a souhrnně pak jako „soutěží dílo“).

se nahrazuje zněním:

Jednotlivec, případně Soutěžní skupina (prostřednictvím Kapitána), se zapojí do soutěže tím způsobem, že za podmínek dále stanovených těmito pravidly vytvoří fotografii, či video, na které/m bude zobrazeno jak Jednotlivec, popř. Soutěžní skupina provádí fotbalové triky/finesy (ideálně – není to však podmínkou – ty, kterými proslul legendární fotbalista Pelé /vl. jménem Edson Arantes do Nascimento/) (dále jen „ soutěžní video“, „soutěžní fotografie“ a souhrnně pak jako „soutěží dílo“).

 • Původní znění čl. čl. III „Mechanika soutěže“, odst. 1, třetí pododstavec, písm. a):
 • Soutěžní dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, tzn. zejména musí zobrazovat provedení fotbalových triků/fines a viditelně tyčinku Snickers.

se nahrazuje zněním:

 • Soutěžní dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, tzn. zejména musí zobrazovat provedení fotbalových triků/fines.

Tato změna pravidel ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na www.snickers.cz .

Ostatní ustanovení úplných pravidel spotřebitelské soutěže „Hraj jako Pelé“ zůstávají touto změnou ve znění Dodatku č. 1 nedotčena.

V Praze, dne 05. 05. 2017

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

“Hraj jako Pelé”

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Hraj jako Pelé“ (dále jen „soutěž“) konané v České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Organizátorem soutěže je:

PROMOANGEL s.r.o.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00

IČ: 29024463

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789

(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

Zadavatelem soutěže je:

Mars Czech s.r.o.

se sídlem: Michelská1552/58, Praha 4 - Michle, PSČ 141 00,

IČ: 28444914

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141999

(dále jen „zadavatel“ či „zadavatel soutěže“)

Technickým správcem soutěže je:

2Fresh s.r.o.

se sídlem: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

IČ: 27442195

společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113067

(dále jen „technický správce“ či „technický správce soutěže“)

 • Termín a místo konání soutěže
 • Soutěž bude probíhat v termínu od 24. 4. 2017 00:00:00 hod do 18. 6. 2017 23:59:59 hod včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže “).

Soutěž je v době svého konání pro účely vyhodnocení výherců vedlejších výher a určení adeptů na hlavní výhru rozdělena do 4 samostatně vyhodnocovaných soutěžních kol. Soutěžním kolem je 14-ti denní blok v době konání soutěže, vždy od pondělí 00:00:00 hod do neděle 23:59:59 hod včetně (dále jen „soutěžní kolo“ či společně jako „soutěžní kola“), konktrétně:

 • kolo: 24. 4. 2017 – 7. 5. 2017
 • kolo: 8. 5. 2017 – 21. 5. 2017
 • kolo: 22. 5. 2017 – 4. 6. 2017
 • kolo: 5. 6. 2017 – 18. 6. 2017

Zapojit se do soutěže je možné pouze v průběhu soutěžních kol.

 • Účastníci soutěže
 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky. Osoby mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze jako řadový člen Soutěžní skupiny (nikoliv jako Kapitán či Jednotlivec, viz níže) a se souhlasem svého zákonného zástupce (např. rodiče) . Tuto skutečnost zadavatel (a to i prostřednictvím pověřených osob) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti zadavatele (popř. jím pověřené osoby), bude ze soutěže vyloučen (dále také „účastník", „účastník soutěže“ nebo „ soutěžící").

Soutěže se lze zúčastnit buď samostatně, nebo prostřednictvím soutěžního týmu (skupiny), konkrétně:

 • Jednotlivec – soutěže se účastní 1 soutěžící sám za sebe (dále jen „ Jednotlivec“).
 • Soutěž skupin – soutěže se můžou účastnit i skupiny soutěžících, které mají min. 2 a max. 3 členy (dále jen „Soutěžní skupina“). Soutěžní skupina je povinna si pro účely této soutěže ze svého středu zvolit svého kapitána, který v této soutěži vystupuje jako garant své skupiny pod svým jménem a na svou odpovědnost a skupinu v soutěži zastupuje (dále jen „Kapitán“)

V případě, kdy soutěžící bude soutěžit jako Jednotlivec, nebo bude-li Kapitánem a zároveň soutěžní dílo bude mít formu soutěžního videa (viz níže), je rovněž podmínkou účasti v soutěži, aby takový soutěžící měl po celou dobu konání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Instagram.

 • Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, technickému správci či spolupracujícím společnostem či podnikajícím fyzickým osobám, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor, technický správce nebo zadavatel zjistí či bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. V případě, kdy nebude splňovat podmínky nebo jednat v rozporu s pravidly, byť jen jeden člen Soutěžní skupiny, bude ze soutěže vyloučena celá Soutěžní skupina, které je takový účastník soutěže členem.
 • Mechanika soutěže
 • Jednotlivec, případně Soutěžní skupina (prostřednictvím Kapitána), se zapojí do soutěže tím způsobem, že za podmínek dále stanovených těmito pravidly vytvoří fotografii, či video, na které/m bude zobrazeno jak Jednotlivec, popř. Soutěžní skupina provádí fotbalové triky/finesy (ideálně – není to však podmínkou – ty, kterými proslul legendární fotbalista Pelé /vl. jménem Edson Arantes do Nascimento/) a zároveň zřetelně zachycovat jakýkoliv produkt (potravinu) značky Snickers (dále jen „tyčinka Snickers“) (dále jen „ soutěžní video“, „soutěžní fotografie“ a souhrnně pak jako „soutěží dílo“).

Takto zaslané soutěžní dílo bude zveřejněno na soutěžním webu www.snickers.cz (dále jen „soutěžní web“) a dále může být zveřejněno na oficiální facebookové stránce Snickers či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, v rozsahu stanoveném těmito pravidly, s čímž soutěžící zasláním soutěžního díla do soutěže vyslovuje svůj souhlas (viz čl. VIII. Pravidel).

Soutěžní dílo zaslané soutěžícím do soutěže musí zejména splňovat následující technické náležitosti:

 • Soutěžní dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, tzn. zejména musí zobrazovat provedení fotbalových triků/fines a viditelně tyčinku Snickers.
 • Soutěžní dílo smí být zasláno pouze ve formátu:
  • fotografie: jpg, png, gif, velikost max. 2 MB,
  • video: Délka videa max. 60 vteřin, s tím, že dále video musí splňovat technické parametry podmiňující možnost jeho umístění na sociální síť Instagram.

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla nesplňující podmínky soutěže, zejm. díla doručená do soutěže mimo dobu konání soutěže (a také díla, u kterých s ohledem na termín jejich zaslání, viz odst. 2 dole tohoto článku Pravidel, nebylo provedeno jejich schválení technickým správcem), nebo soutěžní díla vytvořená na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani díla, která budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Díla vytvořená v rozporu s těmito pravidly či díla těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem budou zadavatelem ze soutěže vyřazena bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

Každý účastník soutěže, bez ohledu na to, zda se jí zúčastní jako Jednotlivec či člen Soutěžní skupiny, se soutěže může zúčastnit opakovaně. Výhercem soutěžního kola (jak v rámci jednoho konkrétního kola, tak všech soutěžních kol) se však (bez ohledu na to, zda-li jako Jednotlivec, či člen Soutěžní skupiny) může soutěžící stát v době konání soutěže pouze jednou (výhercem se stane s tím soutěžním dílem, které bylo vyhodnoceno jako vítězné v dřívějším soutěžním kole).

Pro účely této soutěže se za autora (či osobu, která vlastní majetková práva k dílu) soutěžního díla bez dalšího považuje soutěžící Jednotlivec či Kapitán, který toto soutěžní dílo do soutěže odeslal, tzn. soutěžící, jehož jméno a příjmení a adresa byly uvedeny v rámci registrace do soutěže.

 • a následně navštíví soutěžní web, kdy vybere možnost způsobu nahrání soutěžního díla do soutěže:
 • nahráním přímo z počítače/tabletu/mob. telefonu (ev. jiného obd. zařízení) - tento způsob je možný pouze v případě soutěžní fotografie
 • nahráním prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram. Soutěžní videa do soutěže lze nahrávat výhradně prostřednictvím této varianty, soutěžní fotografie fakultativně. Tedy, v případě užití této varianty je nutné nejprve soutěžní dílo nahrát na sociální síť Instagram, a poté pomocí soutěžního webu nahrát do soutěže.

a poté v rámci uvedeného nahrávání vyplní do registračního formuláře údaje v rozsahu:

 • jména a příjmení , v případě Soutěžní skupiny je Kapitán povinen vyplnit řádným a úplným způsobem jména a příjmení všech členů své Soutěžní skupiny a také název Soutěžní skupiny;
 • e-mailová adresa ;
 • kontaktní adresa na území ČR ;
 • potvrdit , že je starší 18 let (v případě Soutěžní skupiny navíc, že všichni ostatní členi Soutěžní skupiny jsou starší 15 let a že získal/i souhlas svých zákonných zástupců)
 • dobrovolně lze připojit i krátký popisek soutěžního díla

Dále pak potvrdí souhlas s těmito pravidly, se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dle čl. IX. Pravidel) a udělením licence k soutěžnímu dílu v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dle čl. VIII. Pravidel).

Poté, pomocí funkčností soutěžního formuláře tento formulář odešle zadavateli soutěže. V případě úplného a řádného splnění stanovených pravidel soutěže bude soutěžní dílo ve lhůtě 24 hodin od vložení do soutěže schváleno technickým správcem soutěže a umístěno do soutěže na soutěžní web. V případě, že dojde k nahrání soutěžního díla v pátek, o víkendu či ve státní svátek, lhůta pro kontrolu a umístění soutěžního díla počíná běžet až následující pracovní den, vyjma 4. soutěžního kola, kdy soutěžní dílo bude schváleno a umístěno na soutěžní web do 24 hodin od jeho doručení technickému správci (soutěžní díla doručená technickému správci do konce 4. soutěžního kola, která však s ohledem na uvedenou lhůtu nebyla schválena a zveřejněna, avšak splnila podmínky soutěže, budou zařazena do hodnocení poroty v rámci 4. kola). Pro vyloučení případných komplikací proto prosím neodkládejte nahrávání soutěžních děl na konec příslušných soutěžních kol . Jednotlivec/Soutěžní skupina jsou do soutěže zařazeni (a jejich dílo do vyhodnocení příslušného soutěžního kola) okamžikem zveřejnění soutěžního díla na soutěžním webu (dále jen „soutěžní registrace“), vyjma speciálního případu zařazení do soutěže dle předcházející věty.

 • Kapitán svou účastí v soutěži prohlašuje, že každý člen Soutěžní skupiny je seznámen: s pravidly této soutěže, s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány z účelem realizace a vyhodnocení soutěže, a že získal od každého účastníka (popř. jeho zákonného zástupce), který je součástí Soutěžní skupiny, písemný souhlas s uvedením jeho jména a příjmení a potvrzení věku v rámci registračního formuláře; s účastí v soutěži a s pravidly této soutěže včetně souhlasu s uveřejněním jeho jména, příjmení, města, soutěžního díla (ev. obsahujícím jeho podobiznu a projevy osobní povahy). V případě opaku nese plnou odpovědnost Kapitán. Kapitán je rovněž povinen na výzvu zadavatele, organizátora či technického správce pod sankcí vyřazení ze soutěže předložit shora popsané písemné souhlasy členů (ev. jejich zákonných zástupců) Soutěžní skupiny.
 • Na soutěžním webu bude zobrazeno soutěžní dílo společně se jménem, příjmením soutěžícího Jednotlivce, nebo názvem Soutěžní skupiny (v případě, že název Soutěžní skupiny bude jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo bude jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebude soutěžní dílo takto nazvané Soutěžní skupiny zařazeno do soutěže).
 • Vyhodnocení soutěže
 • Soutěž je vyhodnocována jednak separátně pro každé jednotlivé soutěžní kolo (v němž se udělují vedlejší výhry), jednak celkově po skončení doby svého konání.
 • Vyhodnocení jednotlivých soutěžních kol i celé soutěže je založeno jednak na hlasování návštěvníků soutěžního webu, jednak na rozhodnutí poroty složené se zástupců zadavatele a organizátora, konkrétně:
  • Vyhodnocení soutěžního kola: V každém soutěžním kole bude určeno z řad Jednotlivců a Soutěžních skupin, které splní veškeré podmínky této soutěže a registrují se (resp. jejich konkrétní soutěžní dílo bude zveřejněno) do soutěže v rámci konkrétního soutěžního, kola 10 výherců vedlejší výhry (jedním výhercem je buď Jednotlivec, nebo celá Soutěžní skupina). Do vyhodnocení soutěžního kola jsou vždy zařazena pouze ta soutěžní díla soutěžících, kteří se do soutěže platně registrovali a která byla v soutěži zveřejněna v rámci příslušného soutěžního kola – tedy, konkrétní soutěžní dílo je zařazeno do vyhodnocení soutěže vždy pouze v jednom soutěžním kole.

Výherci vedlejší výhry budou určeni následujícím způsobem:

 • 5 výherců bude určeno na základě hlasování návštěvníků soutěžního webu, tzn. 5 výherců, kteří získají od hlasující v příslušném soutěžním kole nejvyšší počet hlasů (tzv. lajků) (podrobně viz čl. V. Pravidel)
 • 5 výherců (rozdílných od těch, kteří byli vybrání hlasujícími) bude určeno na základě hodnocení - rozhodnutí poroty. Kritériem rozhodování poroty bude zejm.: dodržení tématu soutěže, kreativita a originalita v uchopení tématu, vtip, a kvalita zpracování soutěžního díla.

Vyhodnocení příslušného kola soutěže proběhne vždy do 4 dnů od skončení takového soutěžního kola, s tím, že o každém vyhodnocení bude vyhotoven písemný protokol.

Do 4 dnů od vyhodnocení příslušného soutěžního kola budou také vítězná soutěžní díla zobrazena ve speciální složce galerie na soutěžním webu.

Výhradně výherci jednotlivých soutěžních kol budou zahrnuti do celkového vyhodnocení soutěže (tedy soutěže o hlavní výhru).

 • Vyhodnocené celé soutěže: Výhercem v celé soutěži se stane a hlavní výhru získá jeden Jednotlivec/Soutěžní skupina z řad výherců jednotlivých soutěžních kol, kterého/kterou vybere do 21 dnů od skončení celé soutěže shora specifikovaná porota. Kritériem rozhodování poroty bude zejm.:dodržení tématu soutěže, kreativita a originalita v uchopení tématu, vtip, a kvalita zpracování díla. O vyhodnocení poroty bude vyhotoven písemný protokol.
 • Hlasování na soutěžním webu
 • Hlasování v rámci vyhodnocení každého jednotlivého soutěžního kola se mohou zúčastnit uživatelé internetu, kteří mají po celou dobu konání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook.
 • Hlasující v době konání soutěže (resp. vždy konkrétního soutěžního kola) navštíví soutěžní web (lze se na něj dostat i přes link ze sociální sítě Facebook), kde vstoupí do galerie, ve které jsou zařazena v příslušném soutěžním kole do soutěže zařazená soutěžní díla. Hlasující si vybere soutěžní dílo, kterému chce svůj hlas udělit, přičemž hlasování probíhá tak, že hlasující konkrétnímu soutěžnímu dílu kliknutím na příslušnou možnost v rámci funkčnosti galerie udělí tzv. „lajk“ (hlas), a následně bude vyzván (příslušným formulářem), aby se přihlásil do svého facebookového profilu – udělený „lajk“ bude účinný pouze v případě, kdy se hlasující po jeho udělení na výzvu přihlásí do svého facebookového profilu. Každý hlasující může v rámci jednoho soutěžního kola udělit hlas libovolnému počtu Jednotlivců/Soutěžních skupin, kdy však jednomu konkrétnímu soutěžnímu dílu Jednotlivce/Soutěžní skupiny je možné (z hlediska funkčnosti soutěžního webu) v rámci soutěžního kola udělit maximálně 1 hlas. V případě, že organizátor, zadavatel či technický správce soutěže zjistí, že se některý hlasující na soutěžním webu hlasoval opakovaně v rozporu s pravidly (zejm. jakýmkoliv způsobem obcházet hlasovací mechaniku) soutěže, je oprávněn veškeré jím v rámci konkrétního soutěžního kola udělené hlasy smazat, eventuálně, při zvláště hrubém porušení soutěžní dílo s neregulérními hlasy z hlasování vyřadit, a to jak v průběhu trvání soutěže, tak i a po jejím skončení.
 • V případě, že shodného počtu hlasů dosáhne více soutěžních děl, získává lepší pořadí to soutěžní dílo, které vítězný počet hlasů obdrželo dříve. Pokud by nebylo možné určit finální pořadí soutěžních děl ani dle tohoto kritéria, rozhodne o konečném pořadí soutěžních děl se stejným výsledkem shora uvedená porota.
 • Technický správce bude po celou dobu hlasování průběžně dohlížet na regulérní způsob a průběh hlasování. Organizátor, zadavatel i technický správce si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo nebo neregulérně získané hlasy odečíst, eventuálně, při zvláště hrubém porušení soutěžní dílo s neregulérními hlasy z hlasování vyřadit, a to jak v průběhu trvání soutěže, tak i a po jejím skončení.
 • Výhry v soutěži a jejich předání
 • V soutěži se rozděluje celkem 40 ks vedlejších výher a 1 výhra hlavní
 • Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
 • 40x dárková karta na nákup v obchodech řetězce Decathlon v hodnotě 1.000,-Kč (vč. DPH)/1 ks, kterou lze uplatnit výhradně ve všech OD Decathlon na území Evropské unie, viz webové stránky www.decathlon.cz)

Každý z výherců (Jednotlivec/Soutěžní skupina) soutěžního kola získá 1 ks této výhry (tedy v rámci jednoho soutěžního kola bude uděleno 10 vedlejších výher). Platnost dárkové karty je uvedena přímo na této kartě. Po vypršení doby platnosti nelze dárkovou kartu uplatnit a výherci nenáleží jakákoliv náhrada.

(dále také jako „vedlejší výhra“)

 • 1x zájezd do Barcelony v termínu 1. 9. – 3. 9. 2017 včetně ubytování a letenek, jehož součástí je fotbalový trénink s legendárním fotbalistou Pelém

Výhra tak obsahuje zejména:

 • letenky vč. zpáteční pro 3 osoby
 • transfery z letiště na hotel, na fotbalový station a zpět, z hotelu na letiště
 • ubytování pro 3 osoby se stravou
 • setkání s legendárním fotbalistou Pelém
 • pojištění

Tuto výhru získá 1 výherce (jeden Jednotlivec, nebo Soutěžní skupina). Výherce Jednotlivec nese plnou odpovědnost za výběr a jednání (v případě, že jsou mladší 18 let) osob, které s ním budou čerpat výhru, při čerpání této výhry (vč. osoby, která jej ev. nahradí – tato musí být rovněž starší 18 let). V případě, kdy Soutěžní skupina má méně než 3 členy, tedy místo/místa v rámci čerpání výhry je volné, či takové místo/místa bude některým členem soutěžní skupiny uvolněno po skončení soutěže, osobu, která bude takto s členy Soutěžní skupiny čerpat výhru, určuje Kapitán, který nese stejnou odpovědnost, jako výherce Jednotlivce za jím zvolené osoby dle věty druhé tohoto pododstavce (zároveň ustanovení o náhradě Jednotlivce se užije i na Kapitána).

(dále tako jako „hlavní výhra“)

Vedlejší a hlavní výhra pak dále souhrnně také jako „výhra“ nebo „ výhry“.

V případě, že se do soutěže nezapojí v době jejího konání (či v jednotlivých soutěžních kolech) dostatečný počet soutěžících, popř. dostatečný počet soutěžících, kteří a/nebo jejichž soutěžní díla by splnili veškeré podmínky této soutěže, tak výhry, jež nebude z tohoto důvodu možné udělit, se nepředají, a propadají zadavateli soutěže, který jediný je oprávněn rozhodnout o jejich další užití.

Výherci budou o své výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do soutěže, a to do 4 dnů od po příslušného vyhodnocení soutěže (dále jen „výherní zpráva“). Na uvedenou výherní zprávu je výherce povinen odpovědět do 5 pracovních dnů ode dne jejího odeslání technickým správcem soutěže. Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být uvedení kontaktních údajů (Jednotlivce/Kapitána) rozsahu: jméno, příjmení, název Soutěžní skupiny, e-mail a adresa, vše odpovídající údajům uvedeným v registračním formuláři. V případě, že výherce nedoručí na sdělenou e-mailovou adresu odpověď na výherní zprávu ve shora uvedeném termínu, popř. údaje v ní uvedené nebudou úplné či odpovídat údajům uvedeným v registračním formuláři (a změna nebude hodnověrně odůvodněna), výherce bude ze soutěže vyloučen, nárok na výhru mu nevzniká, a ta propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití (zadavatel je však oprávněn v případě nízké intenzity porušení a rychlé nápravě výherce ze soutěže nevyloučit).

Vedlejší výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty, s. p., na adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v registračním formuláři, ev. odpovědi na výherní zprávu. Výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže.

O detailech předání výhry hlavní, jakožto i jejího čerpání bude výherce informován v rámci výherní zprávy, popř. navazující korespondenci. Zadavatel je oprávněn, pod sankcí vyloučení ze soutěže, v rámci předání hlavní výhry požadovat všech členů Soutěžní skupiny předložení průkazu, ze kterého lze hodnověrně ověřit jejich totožnost. Hlavní výhra bude předána výhradně oproti podpisu předávacího protokolu (opět pod sankcí vyloučení ze soutěže) Jednotlivcem/min. Kapitánem soutěžní skupiny. V případě, kdy je výherce – člen Soutěžní skupiny mladší 18 let, je zadavatel oprávněn požadovat (pod sankcí vyloučení ze soutěže), aby byl protokol o předání výhry rovněž podepsán i zákonným zástupcem příslušného výherce.

 • Organizátor, technický správce ani zadavatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 • V případě, že výherci nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
 • Soutěžní dílo
 • Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

Soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

 • Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže anebo která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Zadavatel (popř. jím určená osoba) má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo organizátorovi uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo zadavatele.

Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

 • neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
 • zobrazují soutěžícího v nebezpečných situacích;
 • nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;
 • vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 • nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
 • odporují dobrým mravům;
 • zachycují činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 • jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • obsahují náboženský nebo politický podtext;
 • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
 • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům zadavatele soutěže.

Jednotlivec/ Kapitán se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti zadavatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené do soutěže pořídil osobně (nebo si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla) a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených v soutěžním díle Jednotlivcem/Kapitánem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením tohoto autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že Jednotlivec/Kapitán toto nesplní, je zadavatel, příp. organizátor s předchozím souhlasem zadavatele soutěže oprávněn Jednotlivce/Soutěžní skupinu a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

Zadavatel, resp. organizátor či technický správce se souhlasem Zadavatele soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl. Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

 • Licenční oprávnění
 • Zasláním soutěžního díla do soutěže Jednotlivec/Kapitán uděluje zadavateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální FB stránce Snickers, soutěžním webu či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora. Zadavatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas Jednotlivce/Kapitána, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Zadavatel je oprávněni poskytnout sublicenci, a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Jednotlivec/Kapitán, účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá Jednotlivec/Kapitán v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla zadavateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je Jednotlivec/Kapitán povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.
 • Jednotlivec/Kapitán má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý Jednotlivec/Kapitán svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu pravidel této soutěže, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se Jednotlivec/Kapitán zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí Jednotlivec/Kapitán vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že Jednotlivec/Kapitán svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Jednotlivec/Kapitán, je povinen zadavateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry.
 • Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
 • Registrací do soutěže bere soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. III., odst. 2. (v případě odpovědi na výherní zprávu s uvedením jinéadresy, pak také této adresy) těchto pravidel (dále jen „údaje“) společností Mars Czech s.r.o., se sídlem: Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 28444914, jakožto správce (dále jen „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou spol. PROMOANGEL s.r.o., IČ: 29024463 a spol. 2Fresh s.r.o., IČ: 27442195, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a dále pak Jednotlivec/Kapitán uděluje registrací do soutěže též dobrovolný souhlas k užití jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa (v případě odpovědi na výherní zprávu s uvedením jiné adresy, pak také této adresy) pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník (vč. Jednotlivec/Kapitán) bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.
 • Účastníci soutěže (popř. jejich zákonní zástupci) výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku bezplatně účastníky uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 • Závěrečná ustanovení
 • Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná soutěžní díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat.
 • Při přípravě a provádění všech soutěžních úkonů (vytváření soutěžního díla) buďte prosím maximálně opatrní a důsledně dbejte o ochranu svého zdraví i zdraví všech dalších přítomných osob. Soutěžní úkony neprovádějte o samotě. Organizátor, technický správce ani zadavatel neodpovídají za žádné škody a/nebo újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani zadavatele soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.
 • Organizátor, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, ve formě číslovaných dodatků, a zveřejněno na www.snickers.cz.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou jejich dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže
 • Zadavatel (popř. jím určená osoba) si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních děl. Pouze zadavatel (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.
 • Zadavatel, resp. organizátor soutěže po dohodě se zadavatelem, je oprávněn v případě uskutečnění, popř. pouhého podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů a bez náhrady kteréhokoliv účastníka soutěže.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace organizátorovi, technickému správci a zadavateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook či Instagram.
 • Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnostem Facebook a Instagram, resp. že společnost Facebook i Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.
 • V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.
 • Úplná pravidla soutěže budou po dobu soutěže uveřejněna na internetových stránkách www.snickers.cz.

V Praze, dne 21. 4. 2017